Uprava

Kathryne Bomberger, generalna direktorica

Kathryne Bomberger ima više od 16 godina radnog iskustva u međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije, Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP), na pitanjima ljudskih prava, politike i sprečavanja sukoba. Prije nego je počela sa aktivnostima na polju ljudskih prava radila je za Senat Sjedinjenih Američkih Država i kao novinar. U Školi za međunarodne odnose Elliot Univerziteta George Washington u Washington D.C-u. je diplomirala Historiju i magistrirala Međunarodne odnose sa posebnim osvrtom na Bliskoistočne studije. Od 1998. godine predvodi razvoj Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) koja danas predstavlja vodeću svjetsku organizaciju posvećenu ljudskim pravima i vladavini zakona te pružanju pomoći vladama koje traže osobe nestale usljed ratnih sukoba, kršenja ljudskih prava i nesreća. Generalnom direktoricom ICMP-a imenovana je 2004. godine. ICMP je osnovan na inicijativu predsjednika Billa Clintona na samitu G-7 u Lionu, Francuska 1996. godine sa globalnim programom pružanja pomoći vladama. Godine 2007. godine predsjednik Republike Francuske dodijelio joj je odlikovanje Chevalier de la Legion d’Honneur /Nacionalni red viteza Legije časti/ kao “znak pažnje i priznanja koje francuska vlada ukazuje Kathryne Bomberger za rad u njenoj misiji kao i za iznimna dostignuća ICMP-a”.

Adam Boys, šef operacija

Adam Boys je na čelu operacija i direktor finansija od septembra 2000. godine. Na području bivše Jugoslavije radi od 1994. godine, kada je došao u Srednju Bosnu sa britanskom humanitarnom organizacijom Feed the Children. 1995. godine gospodina Boysa je britanski Ured za vanjsku politiku i Commonwealth poslao najprije u Crnu Goru, a zatim u Srbiju kao posmatrača na granici, a nakon toga kao glavnog finansijskog službenika misije Međunarodne konferencije za bivšu Jugoslaviju (ICFY). 1996. godine imenovan je za šefa administracije, a potom za direktora odjela za finansijsko poslovanje Ureda visokog predstavnika u Sarajevu, gdje je radio do avgusta 2000. godine. Prije nego je počeo raditi na prostoru bivše Jugoslavije gospodin Boys je bio menadžer u glazgowskom uredu Price Waterhouse-a i u londonskom uredu KPMG Peat Marwick. Diplomirao je na Univerzitetu u Edinburghu, ovlašteni je računovođa (ACA) i član Instituta ovlaštenih računovođa Engleske i Walesa.

Andreas Kleiser, direktor za strategiju i saradnju

Prije nego se pridružio ICMP-u u septembru 2003. godine u svojstvu višeg savjetnika, a potom zamjenika šefa misije, Andreas Kleiser je radio kao izvršni službenik u glavnom sekretarijatu Vijeća Evrope. Prethodno je radio kao konsultant za međunarodne i neke druge organizacije, među kojima su OSCE, Svjetska banka, Evropska unija, UNESCO, Ured viskog predstavnika, Fondacija Soros i Fondacija MacArthur. Diplomu iz prava stekao je na njemačkom Univerzitetu Konstanz i Pravnom fakultetu Univerziteta u San Diegu u Kaliforniji. 2006. godine je imenovan za direktora za strategiju i saradnju.

Dr. Tom Parsons, direktor odjela forenzičkih nauka

Dr. Thomas Parsons se kao direktor Odjela forenzičkih nauka ICMP-u pridružio 2006. godine. Od 2000. godine je član Naučno-savjetodavnog odbora ICMP-a, a 2005. godine je imenovan za predsjednika ICMP-ovog Upravnog odbora za forenzičke nauke. Prije nego je počeo sa radom u ICMP-u Dr. Parsons je od 1994. godine radio kao šef DNK laboratorija (AFDIL) u oružanim snagama SAD-a. Jedna od njegovih zadaća bila je upravljanje AFDIL-ovim Odjelom za istraživanje. On je i pridruženi član Odsjeka za genetiku i Odsjeka za forenzičke nauke na Univerzitetu George Washington. Glavna specijalizacija dr. Parsonsa je primjena DNK analiza u forenzici i osnovna molekularna genetika. Od septembra 2001. godine dr. Parsons je član Savjetodavnog panela američkog Državnog instituta pravde koji radi na DNK identifikacijama žrtava napada na Svjetski trgovinski centar, a trenutno je i član stručnog panela koji ima savjetodavnu funkciju u identifikaciji žrtava uragana Katrina. Na Univerzitetu Chicago je diplomirao Fiziku, a doktorirao je Biohemiju na Univezitetu Washington 1989. godine. Kao postdoktorski kandidat na Smithsonian Institutu u Washingtonu D.C.-u i član istraživačkog tima na Univerzitetu Nebraska dr. Parsons se posebno fokusirao na molekularnu evoluciju i populacijsku genetiku.

Adnan Rizvić, zamjenik direktora, Odjel za forenzičke nauke

Adnan Rizvić se ICMP-u pridružio u januaru 2000. godine. Imao je važnu ulogu u uspostavljanju ICMP-ovog Odsjeka za koordinaciju identifikacija u Tuzli, a bio je zadužen i za razvoj Sistema za upravljanje forenzičkim bazama podataka (fDMS). U januaru 2004. godine imenovan je za zamjenika direktora ICMP-ovog Odjela za forenzičke nauke. Gospodin Rizvić je prethodno radio za organizaciju Ljekari za ljudska prava (Physicians for Human Rights) u svojstvu koordinatora forenzičkog programa u Bosni i Hercegovini. Diplomu mašinskog inžinjera stekao je na Univerzitetu u Tuzli, BiH.

Nakon nesreće 11. septembra u New Yorku, gospodin Rizvić je učestvovao u radu KADAP grupe (Kinship and Data Analyses Planning Panel) koja radi na postizanju konsenzusa u vezi sa protokolom neophodnim za evaluaciju genetičkih profila koji će se koristiti za identifikaciju žrtava rušenja Svjetskog trgovinskog centra pomoću tehnologije za analizu DNK. Gospodin Rizvić je bio uključen u rad nakon nekoliko velikih masovnih nesreća, kao što je pad kenijskog aviona na letu 507, identifikacija žrtava cunamija na Tajlandu, identifikacija žrtava tajfuna Frank na Filipinima, a u skorije vrijeme je aktivno uključen u ICMP-ove forenzičke aktivonsti u Iraku.

Ian Hanson, zamjenik direktora, Odsjek za arheologiju i antropologiju

Ian Hanson je od 2001. godine viši predavač forenzičke arheologije na Univerzitetu Bournemouth. Upravljao je i razvijao međunarodno priznate magistarske studije iz forenzičke antropologije i arheologije, bavio se istraživačkim radom i objavljivao radove iz područja forenzičkih nauka, upravljanja i pitanja ljudskih prava. Bio je član Univerzitetskog odbora za etiku istraživanja i standarde, član Tima za kvalitet i standarde i član Tima za strategiju i zapošljavanje. Diplomirao je arheologiju na Univerzitetu Southampton, UK, a magistrirao šumarstvo i poslovno upravljanje na Univerzitetu Aberdeen, UK. Trenutno završava doktorsku disertaciju o standardima i metodama iskopavanja i forenzičke arheologije.

Od 1996. godine nadgledao je i organizovao ekshumacije i terenske timove na Bliskom Istoku i Balkanu. Od 1997. godine uključen je u forenzičke i istrage u vezi sa ljudskim pravima koje provodi UN MKSJ, UN DPKO (Odjel za mirovne operacije UN-a), Ministarstvo vanjskih poslova i Commonwealtha UK-a, te druge agencije na Balkanu, u Iraku, na Kipru i u Africi. Od 2004. godine radi na osmišljavanju i upravljanju izgradnjom kapaciteta i kursevima obuke za forenzičku obradu mjesta i odgovor na velike nesreće i slučajeve kršenja ljudskih prava, vodeći kurseve na godišnjem nivou. U svojstvu sudskog vještaka i autora izvještaja, od 1997. godine savjetuje organizacije i NVO o pitanjima iz područja forenzičkih nauka/održavanja mrtvačnica i pitanjima upravljanja. Iste godine se pridružio Kenyon međunarodnom timu za reakciju u slučajevima nesreća. Imenovan je za stručnog savjetnika Agencije za poboljšanja državne policije UK (NPIA) 2007. godine, a od 2009. godine je član Stručnog panela državnog upravnog odbora za forenzičku arheologiju, koji određuje smjernice i postavlja standarde u toj dosciplini forenzičkih nauka za Vladu UK. Od 2010. godine savjetnik je Naučne radne grupe za forenzičku antropologiju (SWGANTH) u SAD-u. Član je američke Akademije forenzičkih nauka.